ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

 

ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ  
 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնում քաղաքացիների ընդունելության կարգը

 

 

Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության, տեխնիկական

և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի

29122020թ N 9-Լ հրամանի

 

ԿԱՐԳ
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ

1 ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անտանգության տեսչական մարմնում (այսուհետ` Տեսչական մարմին) քաղաքացիների ընդունելությունը կատարում են  Տեսչական մարմնի ղեկավարը և նրա տեղակալները: Տեսչական մարմնի ղեկավարի փոխարեն քաղաքացիների  ընդունելություն  կարող են իրականացնել Տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալները։

2 Տեսչական մարմնի ղեկավարի կամ նրա տեղակալների մոտ  քաղաքացիների ընդունելությունը կազմակերպում է Տեսչական մարմնի ղեկավարի օգնականը։

3 Հերթագրման համար քաղաքացին կարող է անձամբ ներկայանալ Տեսչական մարմնի ղեկավարի ընդունարան և խնդրի վերաբերյալ հանձնել գրավոր դիմում, որի մեջ պարտադիր նշվում են դիմումատուի անունը, ազգանունը, հասցեն, փոստային հասցեն, հեռախոսահամարը` նրա հետ հետադարձ կապն ապահովելու նպատակով: Քաղաքացիները կարող են դիմում ուղարկել նաև info@utfsib.gov.am էլեկտրոնային հասցեին կամ զանգահարել (+374 60) 86  66  66 հեռախոսահամարին:

4 Տեսչական  մարմնի կողմից  ընթացք  են  տրվում միայն Տեսչական մարմնի իրավասությանը վերաբերող խնդիրներով ընդունելություն կատարելու վերաբերյալ դիմումներին՝  հիմք  ընդունելով  ՀՀ  Սահմանադրության  4-րդ հոդվածի կարգավորումը՝պետական իշխանությունն իրականացվում է Սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան՝ օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների բաժանման ու հավասարակշռման հիման վրա: 

ՀՀ Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք իրավասու են կատարելու միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են Սահմանադրությամբ կամ օրենքներով: 

5 Տեսչական մարմնում ընդունելության հերթագրման համար քաղաքացուն անհրաժեշտ են՝

·  խնդրի վերաբերյալ ներկայացնել գրավոր (կամ էլեկտրոնային) դիմում,

·  հանդիպմանը ներկայանալ անձնագրով, ընդունելության  նշանակված օրը և ճիշտ ժամին։

6 Եթե գրավոր դիմումում նշված հանգամանքների ուսումնասիրությունից պարզվում է, որ քաղաքացին ենթակա է ընդունելության, ապա վերջինս այդ մասին

տեղեկացվում է բանավոր՝ ըստ իր կողմից տրամադրված կոնտակտային տվյալների, իսկ եթե  ենթակա  չէ  ընդունելության, ապա՝ գրավոր:

7 Քաղաքացիների ընդունելության օրը և ժամը

Տեսչական մարմնի ղեկավարի, տեղակալների մոտ քաղաքացիների ընդունելությունը կատարվում է յուրաքանչյուր ամսվա  երկրորդ և չորրորդ շաբաթների  հինգշաբթի օրերին՝ ժամը 16:00-ից 18:00-ն:

8 Քաղաքացին չի ընդգրկվում ընդունելության ցուցակում, եթե

·  բարձրացված խնդիրը տվյալ պահին գտնվում է դատարանի վարույթում կամ առկա է օրինական  ուժի մեջ մտած դատական ակտ,

·  բարձրացված խնդրի վերաբերյալ առկա է դիմումը մերժելու մասին օրինական  ուժի մեջ մտած վարչական ակտ,

·  քաղաքացին նույն խնդրով մասնակցել է Տեսչական մարմնում ընդունելության վերջին երեք ամսվա ընթացքում,

·  բարձրացված խնդիրը Տեսչական մարմնի իրավասության շրջանակներից դուրս է: